سايت تخصصي الكترونيك و روباتيك
مدارات الكترونيك
مقدمه
مقالات

آموزش

لينكها

اين نرم افزار شامل مشخصات كليه قطعات الكترونيكي به همراه نقشه وشماي فني آنها ميباشد

VRT

فقط 1000 تومان

اين سايت در نظر دارد با به كارگيري تيمي متشكل از دانشجويان واستادان رشته هاي كامپيوتر والكترونيك محلي مفيد براي كاربران علاقه مند به اين رشته ايجاد كند واميدوارم كه كاربران عزيز با استفاده از مدارهاي الكترونيك آموزشي وكاربردي بهره كافي را از اين سايت ببرند وبا انتقادات وپيشنهادات خود ما را در هرچه بهتر ساختن اين سايت ياري دهند